Årsmöte 5 mars 2020

Skriven 2020-01-12 18:20:36 av Carina Berger
 

Kallelse till årsmöte 5 mars 2020 är skickad till samtliga klubbar.
Obs kom ihåg att skicka in ev förslag till årsmötet skriftligt till styrelsen senast 5 februari.

ÖOF:s stadgar § 10 säger: Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

Anmälan sker i kalendern senast 2 mars.


[Back] Tillbaka